محصول استفاده شده:

کوکتل مخصوص ۷۰%

محصول جایگزین:

سوسیس آلمانی طلایی ۴۰%

محصول استفاده شده:

هات داگ مخصوص ۷۰%

  محصول جایگزین:

  سوسیس آلمانی بلند ۴۰%

  هات داگ ۶۰%

  محصول استفاده شده:

  ژیگو دودی ۹۰%

  محصول جایگزین:

  ژیگو ۹۰%