کوکتل دودی 60% تانیس

کوکتل دودی ۶۰%

درباره محصول درباره محصول دستور پخت دستور پخت کوکتل دودی ۶۰% دسته بندی : دودی ترکیبات: گوشـــت مرغ جداسازی شده ... ادامه م
کالباس خشک دودی تانیس

کالباس دودی خشک ۶۰%

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس دودی خشک ۶۰% دسته بندی : دودی ترکیبات: گوشــــت ... ادامه م

کالباس مرغ دودی ۶۰%

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس مرغ دودی ۶۰% دسته بندی :دودی ترکیبات: گوشــــت مرغ ... ادامه م

کالباس مرغ دودی ۹۰%

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس مرغ دودی ۹۰% دسته بندی : کالباس، دودی ترکیبات: ... ادامه م
ژیگو تانیس

کالباس ژیگو ۹۰%

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس ژیگو ۹۰% دسته بندی : کالباس، دودی ترکیبات: گوشـــت ... ادامه م