کوردن بلو ۴۵۰ گرمی

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کوردن بلو ۴۵۰ گرمی دسته بندی : سوخاری ترکیبات: گوشت ... ادامه م
فیله سوخاری تانیس 450 گرمی

فیله سوخاری ۴۵۰ گرمی

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت فیله سوخاری ۴۵۰ گرمی دسته بندی : سوخاری ترکیبات: فیله ... ادامه م
شنیسل تک نفره تانیس

شنیتسل تک نفره

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت شنتیسل تک نفره دسته بندی : سوخاری ترکیبات: سینه مرغ ... ادامه م
شنیسل 500 گرمی تانیس

شنیتسل ۵۰۰گرم

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت شنیتسل ۵۰۰ گرمی دسته بندی : سوخاری ترکیبات: سینه مرغ ... ادامه م

شنیتسل ۲.۵ کیلوگرمی

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت شنیتسل ۲.۵ کیلوگرمی دسته بندی : سوخاری ترکیبات: سینه مرغ ... ادامه م
ناگت مرغ 950 گرمی تانیس

ناگت مرغ ۷۰% ۹۵۰ گرمی

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت ناگت مرغ ۷۰% ۹۵۰ گرمی دسته بندی :سوخاری ترکیبات: گوشت ... ادامه م